Bản tin Visa Mỹ

Date: 14-04-2022 09:04:26
BẢN TIN VISA THÁNG 05/2022
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 327

(Công bố ngày 14/04/2022)

Định cư diện làm việc

Theo bản tin visa tháng 05/2022 được công bố ngày 14/04/2022, có sự thay đổi nhỏ ở ngày phê duyệt (Final Action Date) của Diện EB-4 và EB-5 so với tháng trước, tất cả các diện định cư làm việc đều có ngày tiếp nhận hồ sơ (Filing Date) đang mở.

Diện EB-1 và Diện EB-2 đều có ngày tiếp nhận hồ sơ  (Date of Filing) và ngày phê duyệt (Final Action Date) đang mở.

Diện EB-3 áp dụng cho cả lao động định cư có tay nghề và không tay nghề cũng có ngày tiếp nhận hồ sơ (Date of Filing) và ngày phê duyệt (Final Action Date) mở.

Diện EB-5 : các hồ sơ đầu tư vào Trung tâm vùng và đầu tư vào cácVùng phát triển khác có ngày tiếp nhận hồ sơ đều đang mở. Ngày phê duyệt (Final Action Date) cho các hồ sơ đầu tư vào các Vùng phát triển khác đang mở. Ngày phê duyệt (Final Action Date) cho các hồ sơ đầu tư vào Trung tâm vùng đã mở trở lại.

Diện EB-4 : các hồ sơ Tôn giáo thông thường cũng có ngày tiếp nhận hồ sơ  (Date of Filing) và  ngày phê duyệt (Final Action Date) mở các hồ sơ Tôn giáo đặc biệt có ngày tiếp nhận hồ sơ  (Date of Filing)  mở và  ngày phê duyệt (Final Action Date) cũng đã mở trở lại.

Định cư diện bảo lãnh thân nhân

Bản tin visa tháng 05/2022  không có sự thay đổi nào so với tháng trước. 

Diện F1, dành cho đối tượng là con từ 21 tuổi trở lên độc thân của người có quốc tịch Mỹ, có ngày ưu tiên phê duyệt 01/12/2014, ngày tiếp nhận hồ sơ: 15/05/2016, không đổi so với tháng trước.

Diện F2A, dành cho đối tượng là vợ/chồng và con dưới 21 tuổi độc thân của thường trú nhân, có ngày ưu tiên phê duyệt và ngày tiếp nhận hồ sơ đang mở, không đổi so với tháng trước.

Diện F2B, dành cho con từ 21 tuổi trở lên độc thân của thường trú nhân, có ngày ưu tiên phê duyệt là 22/09/2015, ngày tiếp nhận hồ sơ là 22/09/2016, không đổi so với tháng trước.

Diện F3, dành cho con đã kết hôn của người có quốc tịch Mỹ, ngày ưu tiên phê duyệt là 22/11/2008, ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày 22/08/2009  không đổi so với tháng trước.

Diện F4, dành cho anh chị em của người có quốc tịch Mỹ, có ngày ưu tiên phê duyệt là ngày 22/3/2007, ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày 01/10/2007,  không đổi so với tháng trước.