Bản tin định cư

Date: 07-08-2020 02:08:54
SỞ DI TRÚ - THAY ĐỔI PHÍ NHẬP CƯ TỪ NGÀY 2/10
 Tác giả: Misamo
Lần đọc: 258

Bắt đầu từ ngày 2 tháng 10, lệ phí nhập cư bạn sẽ phải trả để xin quốc tịch sẽ tăng lên đáng kể.

Sở Di Trú hoạt động với thu nhập từ phí dịch vụ, nhưng kể từ khi đại dịch Corona, thu nhập đã giảm khoảng 50% và Sở Di Trú hiện đang gặp khó khăn trong việc hoạt động, vì vậy việc điều chỉnh chi phí dường như là điều không thể tránh khỏi.

Đối với đơn xin quốc tịch, lệ phí nộp Đơn xin quốc tịch (N-400) đã tăng từ $ 640 lên $ 1.160.

Đơn bảo lãnh nhập cư diện gia đình (I-130) tăng từ $ 535 hiện tại lên $ 550.

Trong khi Đơn xin nhập cư việc làm (I-140) lại giảm từ $ 700 xuống còn $ 555.

Giấy chứng nhận lao động (I-765) (Không phải là DACA) tăng từ $ 410 lên $ 550.

Đơn Xin Giấy chứng nhận lao động (I-765) (Dành cho trẻ DACA) vẫn ở mức $ 410.

Đơn Xin Giấy Phép Thông Hành (I-131) tăng từ $ 575 lên $ 590.

Đơn xin chuyển đổi trạng thái (I-485) giảm từ $ 1,140 xuống còn $ 1,130.

Xin gia hạn thẻ xanh (I-90) giảm từ $ 455 xuống còn $ 405.

Mặt khác, đối với thị thực không định cư, lệ phí xin Thị thực lao động chuyên nghiệp (H-1B) tăng từ $ 460 lên $ 555.

Thị thực dành cho nhân viên người nước ngoài (L) tăng từ $ 460 lên $ 805.

Thị thực chuyên gia (O) đã tăng từ $ 460 lên $ 705.